Privacyverklaring

SOLID SOUND B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw privacy. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonlijke informatie wordt verzameld en hoe wij uw informatie registreren, gebruiken en beschermen. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring goed door te lezen. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.solid-sound-download.com, eventuele gerelateerde websites en op de diensten die SOLID SOUND B.V. aanbiedt.

WANNEER WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u:

 1. onze website bezoekt en daarop uw contactgegevens achterlaat;
 2. wanneer u gebruik maakt van onze services;
 3. wanneer u contact met ons opneemt en persoonsgegevens aan ons verstrekt, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk, via e-mail of via social media kanalen;
 4. wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN WIJ REGISTREREN?

Wij registreren informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast kunnen wij uw bedrijfsnaam –indien van toepassing –vastleggen.Wij kunnen tevens niet-persoonlijke gegevens vastleggen, bijvoorbeeld, welk type browser u gebruikt.

BENT U JONGER DAN 16 JAAR?

Wanneer u zestien jaar of jonger bent, dan moet u toestemming vragen aan een ouder of voogd om onze website te gebruiken.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij registreren en verwerken uw persoonlijke gegevens om onze services aan u te kunnen verbeteren, uw persoonlijke account in te stellen en om u op de hoogte te houden (als u dat wenst). Soms zullen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om u belangrijke informatie toe te sturen, bijvoorbeeld met betrekking tot wijzigingen in onze algemene voorwaarden of deze privacyverklaring. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming delen met derden.

WIE BEHEERT UW PERSOONSGEGEVENS?

SOLID SOUND B.V.is beheerder van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en daarom tevens verantwoordelijk voor het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens conform de relevante wet-en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Hieronder treft u alle belangrijke bedrijfsinformatie aan:

 • Bedrijfsnaam: SOLID SOUND BV,
 • Rechtsgeldig vertegenwoordigd: dhr. Olaf Lensink (directeur)
 • Gevestigd te: 3811 HK Amersfoort, aan de Koestraat 34.
 • Tevens kantoorhoudende te 3031, WB Rotterdam,
  aan de Linker Rottekade 320 (postadres)
  tel: (+31) 010 742 01 06
  fax. (+31) 010 425 77 23
  e-mail: info@solid-sound.com
 • KVK-nummer: 31049824 2

LOCATIE VAN GEGEVENSOPSLAG

De gegevens die wij van u verkrijgen worden opgeslagen op een server binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: de EER), maar kunnen mogelijk ook worden opgeslagen en verwerktin een land buiten de EER. Indien een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, zal dit te allen tijde gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen SOLID SOUND B.V., uitsluitend met het doel om onze dienstverlening aan u te kunnen optimaliseren. Voor distributiedoeleinden werken wij samen met derden. Uw gegevens worden echter alleen met derden gedeeld indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij zullen er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of distributie door niet-geautoriseerde derden. Daartoe gebruiken wij bijvoorbeeld een SSL-verbinding voor ons betaalsysteem. Gegevens die via een SSL-verbinding worden verzonden, zijn gecodeerd en kunnen daarom niet worden geopend of gebruikt door derden. Uw gegevens zijn beschermd tegen alle ongeoorloofde toegang.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Graag informeren wij u over de aan u toekomende rechten wanneer wij persoonlijke gegevens van u verwerken.

U heeft in ieder geval recht op inzage, op dataportabiliteit, op rectificatie, op verwijdering en op restrictief gebruik van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij leggen hieronder uit wat deze rechten inhouden.

Inzage

U heeft geen directe toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt echterwel op elk moment informatie bij ons opvragen over de persoonlijke gegevensdie wij van u bewaren.

Dataportabiliteit

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerkt hebben, dan heeft u het recht om een kopie van deze gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Wij kunnen deze gegevens aan u verstrekken, of –indien u dat wenst –overdragen aan een andere partij. Dit recht heeft alleen betrekking op gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Rectificatie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn.

Verwijdering

Op elk moment kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen. Dit verzoek zal altijd ingewilligd worden, tenzij sprake is van één van de navolgende situaties:

 1. Op ons rust een wettelijke plicht om uw gegevens te bewaren. In dat geval worden uw gegevens alleen verwerkt, voor zover en voor zolang die wettelijke verplichting op ons rust.
 2. U heeft een actief abonnement bij SOLID SOUND B.V.
 3. U heeft een lopende overeenkomst met SOLID SOUND B.V.
 4. U heeft één of meerdere facturen van ons nog niet voldaan.

BEZWAAR

Gerechtvaardigd belang

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij wij een juridische grondslag kunnen aantonen voor deze gegevensbewerking, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten.

Directe marketing

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. Indien u niet langer directe marketing wenst te ontvangen kunt u een e-mailbericht sturen naar info@solid-sound.com, waarin u aangeeft dat u geen directe marketing (denk aan nieuwsbrieven) wenst te ontvangen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onder iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt op “unsubscribe” te klikken en verdere instructies op te volgen.

Restrictie

Onder de navolgende omstandigheden kunt u onsverzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 1. U maakt bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. SOLID SOUND B.V. beperkt de verwerking van persoonsgegevens in een dergelijk geval, totdat duidelijk is of uw belang zwaarder weegt dan de belangen dieSOLID SOUND B.V. heeft bij de verwerking van uw gegevens.
 2. OLID SOUND B.V. heeft niet langer een rechtsgrond om gebruik te maken van uw persoonsgegevens, echter u wilt desondanks dat wij uw persoonsgegevens bewaren, zonder deze te gebruiken.

HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of u wilt één aan u toekomend recht uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met ons viainfo@solid-sound.com, u kunt ons telefonisch contacteren via 010-7420106 of u stuurt een faxbericht naar 010 425 77 23.

LINKS

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en evenmin voor de privacybescherming die door deze websites wordt toegepast. Wij raden u daarom aan om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt teneinde te voldoen aan de relevante wet-en regelgeving. De meest actuele versie van deze privacyverklaring wordt altijd beschikbaar gesteld op onze website www.solid-sound.com. Indien wij ons privacybeleid wijzigen, stellen wij betrokkenen altijd in kennis van deze wijzigingen. Desalniettemin adviseren wij u om ons privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen.

KLACHTEN

Indien u van mening bent dat Solid Sound B.V. uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Dit laat onverlet dat u tevens het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rotterdam, september 2018